o sdružení

Vzdělávání pro život o.s. je občanské sdružení rodičů, pedagogů a dalších příznivců se sídlem v Tišnově, jehož cílem je propagovat vzdělávání založené na prožitku. Registrováno 8.12.2008 na Ministerstvu vnitra ČR, ICO: 26575833.

Prvotním cílem sdružení je podporovat vzdělávání založené na prožitkovém učení. 


Členové Vzdělávání pro život o.s. k 10.10.2014:


Zuzana Brzobohatá - OSVČ, hospodářka BRĎO GINGO Tišnov

Martina Halouzková - farmaceutická laborantka a fakturantka

Eva Jaroušková - zástupkyně ředitelky v MŠ Horova v Tišnově

Iveta Kosová - ředitelka ZŠ Deblín, lektorka Efektivního rodičovství

Karolina Krátká - spoluzakladatelka Lesního rodinného klubu na Tišnovsku, socioložka

Lubica Kubicová - poradkyně neziskových organizací

Dana Veselá - ředitelka ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov

Šárka Ondráčková - pedagožka, lektorka výukových programů

Kamila Marek Ševčíková - spoluzakladatelka volnočasového centra Ráček v Železném, sociální pedagožka

Michaela Nečasová - fyzioterapeutka se zaměřením na ženy a děti

Renata Pleskačová - zástupkyně ředitelky v MŠ Sluníčko v Tišnově


Vítáme další členy. V případě zájmu nás kontaktujte.
Stanovy Vzdělávání pro život o.s.


I.

Název a sídlo

Vzdělávání pro život o.s. (dále jen sdružení)své sídlo v Tišnově, náměstí 28. října 28, 666 01.


II.

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


III.

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 1. podporovat vznik základní školy na Tišnovsku zaměřené na výchovu a vzdělávání prožitkem;

 2. podporovat již existující základní školy zaměřené na výchovu a vzdělávání prožitkem;

 3. podporovat již existující zařízení pro předškolní děti zaměřené na výchovu a vzdělávání prožitkem;

 4. provozovat dětské lesní kluby;

 5. organizovat aktivity pro rodiče, děti, učitele a veřejnost za účelem propagace dětských lesních klubů, dalších předškolních zařízení a škol zaměřených na vzdělávání prožitkem;

 6. připravovat další mimoškolní aktivity pro děti, pobyty dětí i rodin v přírodě;

 7. zprostředkovávat kontakt mezi rodiči, školou a úřady;

 8. podporovat harmonizaci profesního a rodinného života;

 9. propagovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy;

 10. umožnit veřejnosti, rodičům a učitelům vzájemně se potkávat a aktivně využívat svých schopností a znalostí;

 11. spolupracovat a rozvíjet partnerství s jinými organizacemi a orgány státní správy i místní samosprávy;

 12. vyhledávat finanční prostředky pro provozování a vybavení dětských lesních klubů, vybavení prostor školy a okolí, zkvalitnění výuky, provozování mimoškolních aktivit, prezentaci a propagaci, organizování vzdělávacích a kulturních akcí pro veřejnost.IV.

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. praktická činnost v souladu s cíli uvedenými v článku III.,

 2. informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky, ostatními iniciativami a rodiči, a to našimi i zahraničními,

 3. pořádání seminářů, přednášek, pobytů v přírodě a akcí pro veřejnost,

 4. poradenství a konzultace pro jednotlivce i organizace,

 5. dobrovolnické centrum k zajištění cílů sdružení uvedených v článku III.,

 6. neziskové podnikání, benefiční a další aktivity jako vedlejší činnost sdružení, z nichž bude výtěžek směřovat výhradně k naplnění cílů sdružení uvedených v článku III.


V.

Členové sdružení

Členem sdružení mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a programem sdružení. Členem mohou být i cizinci. Členem se fyzická osoba stává schválením její písemné přihlášky radou občanského sdružení a zaplacením členského příspěvku. Se schválením přihlášky musí souhlasit všichni členové rady.

Prvními členy sdružení se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy sdružení dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci sdružení pověřenému členu přípravného výboru.

Členové mají právo:

 • volit do orgánů sdružení a být do nich voleni;

 • účastnit se valné hromady a rozhodovat na ní, mají hlasovací právo;

 • na přístup ke všem písemnostem, které se týkají občanského sdružení;

 • aktivně se podílet na činnosti sdružení, podávat návrhy, náměty, připomínky a stížnosti.

Povinností členů je dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení.

Ukončení členství nastává:

 • dnem doručení rozhodnutí člena o ukončení členství ve sdružení;

 • zánikem sdružení;

 • vyloučením na základě rozhodnutí rady v případě závažného či opakovaného porušení stanov. Toto rozhodnutí podléhá schválení valnou hromadou;

 • úmrtím;

 • nezaplacením členských příspěvků sdružení ve dvou po sobě následujících kalendářních letech.


  VI.

  Orgány sdružení

Organizační strukturu tvoří:

 • valná hromada,

 • rada,

 • kontrolní komise.


VII.

Valná hromada

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, které má právo se zúčastnit každý člen sdružení. Valná hromada se schází minimálně jednou za 12 měsíců a svolává ji rada sdružení nebo kontrolní komise. Rada je povinna valnou hromadu svolat i mimořádně, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů nebo kontrolní komise. Ze svých schůzí pořizuje valná hromada zápis, který podepisují všichni přítomní členové.

Valná hromada rozhoduje o:

 • vyloučení člena ze sdružení,

 • změně stanov,

 • zániku sdružení a vypořádání práv a závazků,

 • volbě a odvolání rady sdružení,

 • volbě a odvolání kontrolní komise,

 • schválení rozpočtu a zásad hospodaření na příslušné období,

 • stanovení výše členských příspěvků,

 • o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí.

Valná hromada rozhoduje, není-li stanoveno jinak, dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně 1/3 řádných členů o. s. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá rada sdružení náhradní valnou hromadu, a to nejpozději do 30 dnů. Tato valná hromada je schopna se usnášet bezohledu na počet přítomných nebo zastoupených členů.


VIII.

Rada

Statutárním zástupcem a výkonným orgánem sdružení je rada, která má nejméně 3 členy. Radu volí a odvolává valná hromada jednou ročně. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Jednat ve všech věcech jménem sdružení je oprávněn každý jednotlivý člen rady. Rada je povinna předložit vyžádané dokumenty o své činnosti a činnosti o. s. kontrolní komisi, nebo valné hromadě. Rada se schází nejméně třikrát ročně a je zasedání schopná a usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Mezi pravomoci rady patří:

 • plnění usnesení valné hromady a rozhodování o všech záležitostech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů;

 • řízení činnosti sdružení, příprava i praktická organizace aktivit sdružení v souladu s jeho cíly;

 • spolupráce s vedením školy, rodiči, orgány státní správy a samosprávy a dalšími organizacemi;

 • hospodaření s majetkem o. s.;

 • projednávání stížností členů o. s.;

 • svolávání, organizování, příprava podkladů a řízení řádných a mimořádných zasedání valné hromady;

 • rozhoduje o přijetí členů o. s.;

 • rozhoduje a uzavírá pracovní smlouvy a končí pracovní poměry;

 • vydává a schvaluje vnitřní předpisy o. s.


IX.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je revizním orgánem, který má nejméně 1 člena. Zodpovídá se valné hromadě a je volen valnou hromadou na jeden rok. Funkce v kontrolní komisi je neslučitelná s funkcí člena rady.


Do pravomoci kontrolní komise náleží zejména:

 • kontrolovat činnost rady, zejména naplňování cílů sdružení a stavu hospodaření;

 • kontrolovat dodržování pravomocí jednotlivých členů rady;

 • vyjadřovat se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku i úhrady ztráty o. s.;

 • min. 1x ročně předkládat zprávu o kontrole činosti i hospodaření valné hromadě;

 • vyžadovat od rady jakékoliv informace o hospodaření o.s.;

 • vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků v činnosti rady;

 • svolávat mimořádnou valnou hromadu sdružení.


X.

Hospodaření sdružení

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary, účelově zaměřené granty, dotace, výtěžek
z benefičního prodeje, benefičních akcí a další příjmy z neziskové činnosti.

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku III. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov.

Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě a kontrolní komisi zprávu o hospodaření.


XI.

Zánik sdružení

O zániku sdružení rozhoduje usnášeníschopná valná hromada 3/5 přítomných členů.

V případě zániku jmenuje valná hromada minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.