valné hromady / schůzky

Zápis z valné hromady Vzdělávání při život, o. s . ze dne 7. 2. 2016

Zápis z valné hromady Vzdělávání při život, o. s . ze dne 10. 10. 2014

Přítomni:

Zuzana Brzobohatá

Martina Halouzková

Karolina Krátká

Lubica Kubicová

Kamila Marková Ševčíková

Michaela Nečasová

Šárka Ondráčková

 

Omluveni:

Eva Jaroušková

Iveta Kosová

Renata Pleskačová

Dana Veselá

 

Program:

Shrnutí aktivity „Brožura Netradičně a zdravěji!

Volba nové rady a kontrolního orgánu

Přehled finančních aktivit sdružení za rok 2014

Diskuze

ad 1) Shrnutí aktivity vydání brožury Netradičně a zdravěji. Do dnešního dne projevilo zájem na základě kontaktu základních a mateřských škol prostřednictvím členů VPŽ 16 zájemců z řad rodičů, prodáno tedy bylo 16 ks á 15,- Kč, celkem za 240,- Kč.

Členové se domluvili, že znovu budou kontaktovat všechna v červnu oslovená školská zařízení, tak jak jim bylo avizováno, zda někdo z rodičů projevil zájem o koupi brožury. Kdo bude koho kontaktovat je uvedeno v příloze tohoto zápisu. Odkaz: https://docs.google.com/document/d/14haBACqORW5EC4IzjJYO30v7IX3VUehFH45o4UVSM-c/edit?pli=1

18. 10. 2014 se bude v Tišnově konat Podzimní trhová slavnost. Členové se dohodli, že dodají Ekoporadně, jež zde bude mít svůj stánek, 30 kusů brožur k prodeji za dobrovolný příspěvek. Předání brožur K. Bítešníkové zajistí K. Marková.

Do tříd s prvky „Začít spolu“ na ZŠ 28. Října v Tišnově bude dodáno po 2 kusech brožur pro rodiče k nahlédnutí, případným zájemcům bude brožura dodána. Na starost si bere K. Marková (1.D), L. Kubicová (2.D) a M. Halouzková (3.D).

ad 2) Volba nové rady. Do rady byly zvoleny nadpoloviční většinou členů: Martina Halouzková, Lubica Kubicová, Kamila Marková Ševčíková. Kontrolním orgánem byla zvolena Zuzana Brzobohatá.

ad 3) Přehled finančních aktivit sdružení za rok 2014 předložila M. Halouzková. Největším výdajem bylo pořízení výukových pomůcek pro základní školy v Tišnově, Drásově a Doubravníku – Logico Piccolo a Příběhy kostek a dále vydání brožury Netradičně a zdravěji ve školní jídelně. Příjem tvořily v tomto roce pouze členské příspěvky. K dnešnímu dni je v pokladně sdružení částka 3.150,- Kč.

ad 4) V diskuzi se řešil současný stav komunitního vzdělávání na Tišnovsku, konkrétně postup rodičů, jehož zástupci p. Růžička a p. Nešpor byli hosty VPŽ na minulé schůzi. V září t. r. založili vlastní spolek a jdou vlastní cestou, s podporou sdružení VPŽ.

Zapsala dne 10. 10. 2014 Kamila Marková Ševčíková

Zápis ověřila dne 10. 10. 2014 Martina Halouzková


Schůzka Vzdělávání pro život, o. s. ze dne 18. 5. 2014

Přítomni:

Eva Jaroušková

Kamila Marková Ševčíková

Karolina Krátká

Dana Veselá

Šárka Ondráčková

Renata Pleskačová

Michaela Nečasová

Iveta Kosová

Omluvena:

Martina Halouzková

Hosté:

p. Růžička, p. Nešpor

Jednání:

 1. Prezentace hostů p. Růžičky a p. Nešpora nově vzniklé iniciativy ve vzdělávání dětí v regionu Tišnovsko. Jedná se o skupinu rodičů, kteří hledají novou formu vzdělávání dětí. V současné době jsou ve fázi budování vize a společného cíle. Projevili zájem o záštitu VPŽ, domluveno, že se ozvou znovu, jakmile budou mít jasnější koncepci a budeme řešit zda, a případně jakým způsobem je VPŽ podpoří.

 2. Realizace projektu brožury „Netradičně a zdravěji ve školní jídelně“. Brožura vydána na náklady VPŽ v počtu 200 kusů a v současné době bude předávána a rozesílána všem školním jídelnám v regionu, které byly osloveny s žádostí o recepty do brožurky na podzim r. 2013. V příloze zápisu uveden počet kusů a školy, kterým bude brožura předána + kdo ji předá. Taktéž bude volně ke stažení na webu VPŽ a do škol bude dodán vždy jeden vzorový kus a formulář k objednání, je možno ji objednat za 15,- Kč/kus. Školy budou v červnu osloveny, zda se vyskytli zájemci, případným zájemcům bude brožura doručena – na starost si bere K. Marková. Znovu pak nabídneme v měsíci září. Celkové náklady na vydání brožury činily 2285,- Kč, brožury k dispozici u K. Markové.

 3. V průběhu měsíců 9-11/2014 se znovu připomeneme školám s žádostí o sdělení, zda recepty vyzkoušely a o dodání top receptů.

 4. Školám MŠ Horova a ZŠ nám (K. Marková). 28. Října v Tišnově (M. Halouzková), ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Drásově (M. Halouzková, K. Marková) byly předány zakoupené pomůcky Logico Piccolo a ZŠ v Doubravníku bude předána pomůcka Příběhy z kostek (K. Krátká). Výukové pomůcky byly pro školy zakoupeny z fondu VPŽ a zůstávají jeho majetkem, školám jsou propůjčené na dobu neurčitou. Celková částka za Logico Piccolo (včetně poštovného) byla 2175,- Kč, Příběhy kostek budou teprve zakoupeny, předpokládaná cena do 800,- Kč.

 5. Do aktuálního čísla Tišnovských novin bude zaslán článek o činnosti VPŽ – o koupi výukových pomůcek a vydání brožury (K. Krátká).

Zapsala: K. Marková Ševčíková, 18. 5. 2014

 

 

Schůzka Vzdělávání pro život o.s.: 1.10.2013

Přítomni:

Iveta Kosová

Martina Halouzková

Šárka Ondráčková

Karolina Krátká

Kamila Marková Ševčíková

Renata Pleskačová

Omluveni:

Michaela Nečasová

Program: Využití financí sdružení.

Členové sdružení se domluvili na následujícím (v souladu s rozhodnutím Valné hromady):

 1. Nákup pomůcek – 3 sad Logico Piccolo pro školy v Drásově, Doubravníku a Tišnově, nám. 28. října, které provozují třídy s výukou dle programu Začít spolu. Každá sada bude obsahovat jeden rámeček a dvě sady karet (český jazyk a prvouku) a škole bude bezplatně zapůjčena jako startovací, zůstane majetkem sdružení, bude určen člen sdružení, který bude mít sady na starosti. (K nahlédnutí zde: http://www.mutabene.cz/logico_piccolo.htm). Zajistí Šárka Ondráčková a Martina Halouzková.

 2. Vydání brožury (sborníku) receptů zdravého stravování. Oslovíme všechny vedoucí jídelen základních a mateřských škol v regionu Tišnovska s prosbou o jejich osvědčené recepty na přípravu jídel s obsahem netradičních zdravých surovin jako jsou např. kuskus, jáhly, pohanka, cizrna,…(alespoň 5 receptů jako příspěvek dané školy). Cílem je vytvořit brožurku „zdravějších“ receptů, které následně budeme distribuovat do těchto škol a školek se snahou obohatit je o tyto informace. Oslovení škol a školek a shromáždění podkladů pro tisk zajistí Renata Pleskačová.

 3. Sdružení nebude tříštit finance na semináře a workshopy o „zdravé stravě“, o kterých nemáme jistotu, že o ně bude zájem ze strany vedoucích školních jídelen a přinesou tak kýžený efekt ve formě zařazení nových potravin do jídelníčků škol, rovněž nebude proplácet jednotlivé aktivity v tomto směru.

Zapsala dne 1.10.2013 Kamila Marková Ševčíková

Zápis ověřila dne 1.10.2013 Šárka Ondráčková


Valná hromada Vzdělávání pro život o.s.: 10.3.2013

Přítomni:

Iveta Kosová

Martina Halouzková

Zuzana Brzobohatá

Šárka Ondráčková

Michaela Nečasová

Eva Jaroušková

Dana Veselá

Karolina Krátká

Renata Pleskačová

Omluveni:

Kamila Marková Ševčíková

Hana Kubecová

Program:

 1. Změna sídla sdružení – Valná hromada sdružení jednohlasně odsouhlasila změnu sídla na adresu Riegrova 318, Tišnov. Možnost změny sídla v prostorách RC Studánky byla předem projednána s koordinátorkou centra. Souhlas se změnou adresy je třeba ještě projednat se zřizovatelem – městem Tišnov.

 2. Valná hromada odsouhlasila, že Rada a kontrolní komise zůstávají ve stávajícím obsazení:

  Šárka Ondráčková

  Hana Pelčáková Kubecová

  Barbora Sodomková Hájková

  Kontrolní komise:

  Mgr. Iveta Kosová

 3. Vzdělávací program Začít spolu na Tišnovsku:

 • Informace o další 1.třídě ZŠ s prvky Začít spolu – v šk. roce 2013/14 bude na ZŠ 28.října opět otevřena první třída s prvky Začít spolu

 • V ZŠ Drásov bude ve šk. roce 2013/14 otevřena také 1. Třída s prvky programu Začít spolu

 • Prvky programu Začít spolu zařazuje do vzdělávání i ZŠ Deblín

 • MŠ Horova – Na paloučku by měla postupně rozšiřovat program Začít spolu z jedné třídy na celou MŠ

 • Sdužení bude i nadále podporovat stávající ZŠ i jednotlivé třídy pracující podle programu Začít spolu – např. ZŠ Doubravník

4. Pořádání seminářů – Valná hromada vzala na vědomí informaci o možnosti pořádání seminářů pro pedagogy i veřejnost (rozjednané s psychologem Markem Hermanem a hudebně prožitkový seminář p. Evy Jenčkové – podzim 2013) – zajišťuje Šárka Ondráčková

5. Pozvánka na semináře od Zuzany Brzobohaté pořádané k Roku evropského aktivního občanství

6. Využití financí sdružení – Valná hromada rozhodla využít část finančních prostředků sdružení (do max. výše 4.000,- Kč) na doplacení lektora při pořádání seminářů, nákup pomůcek, které by byly k zapůjčení pedagogům a zájemcům o tuto pomůcku (zodpovědný jeden určený člověk za tuto pomůcku), nebo slevu pro členy sdružení na semináře pořádané sdružením.

7. Členské příspěvky na rok 2013 zůstávají ve stávající výši – 100,- Kč

Zapsala dne 11.3.2013 Šárka Ondráčková

Zápis ověřila dne 11.3.2013 Martina Halouzková


Schůzka Vzdělávání pro život o.s.: 25.11.2012

Přítomni:

Mgr. Iveta Kosová

Martina Halouzková

Ing. Zuzana Brzobohatá

Bc. Šárka Ondráčková

Kamila Marková Ševčíková

Hana Kubecová

Omluveni:

Eva Jaroušková

Mgr. Karolina Krátká

Mgr. Eva Hertlová

Nepřítomni:

Milan Halouzka

Renata Pleskačová

Lucia Holubová

Mgr. Magdaléna Švecová

Barbora Sodomková Hájková

Mgr. Vanda Marečková


Program:

 1. Záměr uskutečnit seminář pro rodiče „Step by step“ např. s lektorkou Julianou Gardošovou, který by rodičům přiblížil program Začít spolu – zveřejnění pozvánky v místních mediích

 2. Zpráva o připravovaném semináři pro pedagogy p. Juliány Gardošové – lektorky Začít spolu s názvem Kompetentní učitel 21. Století – konání 11.1.2013

 3. Oslovení rodičů ze vzniklé třídy 1.D ZŠ nám. 28.října pracující částečně podle programu Začít spolu s nabídkou vstupu do Sdružení Vzděl. pro život

 4. Možnost materiální pomoci třídě 1.D ZŠ 28. Října – využití finančních prostředků sdružení k zakoupení nějaké vzdělávací pomůcky a zapůjčení třídě

 5. Podporovat vznik další 1.třídy ZŠ pracující podle programu Začít spolu

 6. Rozhodnutí, že do místní akční skupiny (MAS) zatím nevstoupíme

 7. Svolání VH sdružení nejpozději do 18.3.2013

Zapsala dne 25.11.2012 Šárka Ondráčková

Zápis ověřila dne 26.11.2012 Martina Halouzková


Valná hromada Vzdělávání pro život o.s.: 18.3.2012

Přítomni:

Mgr. Iveta Kosová

Martina Halouzková

Ing. Zuzana Brzobohatá

Bc. Šárka Ondráčková

Mgr. Magdaléna Švecová

Eva Jaroušková

Milan Halouzka

Kamila Marková Ševčíková

Renata Pleskačová

Lucia Holubová

Omluveni:

Barbora Sodomková Hájková

Mgr. Vanda Marečková

Mgr. Eva Hertlová

Hana Kubecová


Program:

 1. zpráva o hospodaření

 2. Začít spolu na Tišnovsku: sdružení iniciuje vznik 1. Třídy ZŠ pracující na principech programu Začít spolu na ZŠ 28. Října Tišnov

 3. Další aktivity sdružení – pořádání semináře pro pedagogy s názvem „Individualizace v MŠ“ a rodiče s názvem –„ Proč zase zlobíš?“ dne 14.6.2012

 4. Volba Rady a kontrolní komise.

Za členky rady byly zvoleny:

Šárka Ondráčková

Hana Pelčáková Kubecová

Barbora Sodomková Hájková

Do kontrolní komise byla zvolena:

Mgr. Iveta Kosová

5. Odsouhlasení členských příspěvků pro rok 2012 v hodnotě 100 Kč.

Zapsala dne 19.3.2012 Šárka Ondráčková

Zápis ověřila dne 19.3.2012 Martina Halouzková


Schůzka Vzdělávání pro život o.s.: 5.4.2011

Přítomni:

Karolina Krátká

Iveta Kosová

Martina Halouzková

Šárka Ondráčková

Magdaléna Švecová

Barbora Sodomková Hájková

Eva Jaroušková

Kamila Marková Ševčíková

Hosté:

Brázdová Eva

Maloňová Soňa

Program:

 1. Představení záměru zavést program Začít spolu na ZŠ nám. 28. října, v této chvíli se zjišťují možnosti ze strany pedagogů, domluveno uspořádání motivační schůzky učitelů ZŠ a členů o.s.

 2. Zpráva o dosavadním průběhu programu Začít spolu na MŠ Horova

 3. Zpráva o spolupráci s malotřídní ZŠ Doubravník, kam je na školní rok 2011/2012 zapsáno 5 dětí z Tišnova

 4. Zhodnocení semináře Zdravá abeceda

 5. Lesní klub – hledá se nové dostupnější zázemí pro školní rok 2011/12

 6. Výběr členských příspěvků na r. 2011 v hodnotě 100,- Kč

Členové rady:

Karolina Krátká

Magdaléna Švecová

Barbora Sodomková Hájková

Hospodářka sdružení:

Martina Halouzková

Členové kontrolní komise:

Iveta Kosová

Zapsala dne 9. 4. 2011 Barbora Hájková

Zápis ověřila dne 21. 4. 2011 Karolina Krátká


Valná hromada Vzdělávání pro život o.s.: 30.9.2010

Přítomni:

Mgr. Karolina Krátká

Mgr. Iveta Kosová

Mgr. Vanda Marečková

Mgr. Eva Hertlová

Martina Halouzková

Ing. Zuzana Brzobohatá

Bc. Šárka Ondráčková

Mgr. Magdaléna Švecová

Barbora Sodomková Hájková

Hosté:

Aleš Roučka

Eva Jaroušková

Bc. Michaela Nečasová

Omluveni:

Kamila Marková Ševčíková

Eva Odehnalová

Hana Beránková

Renata Pleskačová

Hana Kubecová

Jolana Žádníková


Program:

1. Představení záměru na provozování lesního klubu na chatě TJ Sokol Husovice za obcí Heroltice od října 2010 do června 2011.

2. Představení záměru na provozování lesního klubu v Brně Ivanovicích nebo Medlánkách, termín začátku ještě není jistý

3. Prezentace třídy Začít spolu v MŠ Horova pod vedením paní učitelky Evy Jarouškové, ve třídě je nyní 5 volných míst

4. Představení práce a ukázkové hodiny pana učitele Aleše Roučky z doubravnické ZŠ, který od školního roku 2010/2011 začíná aplikovat prvky programu Začít spolu ve výuce

5. Za členky rady sdružení byly zvoleny:

Mgr. Karolina Krátká

Mgr. Magdaléna Švecová

Barbora Sodomková Hájková

Do kontrolní komise byla zvolena:

Mgr. Iveta Kosová

6. Odsouhlasení členských příspěvků pro rok 2010 v hodnotě 100 Kč.

7. Další schůzka bude svolána dle potřeby.

Zapsala dne 1. 10. 2010 Martina Halouzková

Zápis ověřila dne 1. 10. 2010 Karolina Krátká


Valná hromada Vzdělávání pro život o.s.: 1.9.2010

Přítomni:

Martina Halouzková

Mgr. Eva Hertlová

Mgr. Iveta Kosová

Mgr. Karolina Krátká

Mgr. Vanda Marečková

Kamila Marková Ševčíková

Bc. Šárka Ondráčková

Bc. Renata Pleskačová

Mgr. Magdalena Švecová

Omluveni:

Hana Beránková

Ing. Zuzana Brzobohatá

Mgr. Lenka Koťátková

Mgr. Hana Kubecová

Mgr. Eva Odehnalová

Barbora Sodomková Hájková

Mgr. Jolana Žádníková

Hosté:

Gabriela Nováková

Mgr. Anna Černohlávková

Ester Kovářová

Mgr. Viktorie Šťastná


Program:

1. seznámení s vývojem lesního klubu na Tišnovsku, plány na školní rok 2010/2011

2. valná hromada schválila změnu stanov dle předloženého návrhu, změna stanov se týká především nového sídla, začlenění provozování dětského lesního klubu mezi základní cíle a podpora existujících ZŠ zaměřených na vzdělávání prožitkem

3. orgány sdružení zůstávají do další VH, která se bude konat do 30 dnů, v tomto složení:

Členové rady:

Martina Halouzková, Smetanova 631, Tišnov

Iveta Kosová, Na Loukách 783, Tišnov

Karolina Krátká, Majorova 1709, Tišnov

Kamila Marková Ševčíková, Železné 139, Tišnov

Šárka Ondráčková, Družstevní 558, Tišnov

Hospodářka sdružení: Martina Halouzková

Členové kontrolní komise:

Hana Kubecová, Březina 99, Tišnov

Hana Beránková, Chytálky 24, p. Dolní Loučky

4. Rada sdružení svolává další valnou hromadu sdružení na čtvrtek 30.9.2010 od 18 hodin v Rodinném centru Studánka.


Zapsala dne 5.9.2010 Karolina Krátká

Ověřila dne 6.9.2010 Martina Halouzková


Valná hromada Vzdělávání pro život o.s.: 22.2.2009

Přítomni:

Hana Beránková

Ing. Zuzana Brzobohatá

Martina Halouzková

Mgr. Iveta Kosová

Mgr. Karolina Krátká

Mgr. Hana Kubecová

Kamila Marková Ševčíková

Mgr. Eva Odehnalová

Bc. Šárka Ondráčková


Program:

1. seznámení s výsledkem dotačního programu pro nadstavbu ZŠ Smíškova, rozhodnuto, že se počká na další vývoj ze strany města

2. diskuse nad možnostmi zřízení předškolního zařízení, rozhodnuto, že sdružení navrhne vedení města zřízení MŠ Pramínek ve vile na ulici Riegrova

3. Všichni přítomní se stali členy sdružení a zaplatili členské příspěvky.

4. Za členy Rady byli zvoleni:

Martina Halouzková, Smetanova 631, Tišnov

Iveta Kosová, Na Loukách 783, Tišnov

Karolina Krátká, Majorova 1709, Tišnov

Kamila Marková Ševčíková, Železné 139, Tišnov

Šárka Ondráčková, Družstevní 558, Tišnov

Za hospodářku sdružení byla zvolena Martina Halouzková.

Za členy Kontrolní komise byli zvoleni:

Hana Kubecová, Březina 99, Tišnov

Hana Beránková, Chytálky 24, p. Dolní Loučky

5. Rada sdružení svolá další členskou schůzi dle potřeby.


Zapsala dne 22. 2. 2009 Kamila Marková Ševčíková